Geraldo, Ferrer ; Gyula, Vastag ; Gyu, M Lee. Supply Chain Decisions in Governmental Organizations DECISION SCIENCES 47 : 6 pp. 995-997. , 3 p. (2016)


Geraldo, Ferrer ; Gyula, Vastag ; Gyu, M Lee

Supply Chain Decisions in Governmental Organizations

DECISION SCIENCES 47 : 6 pp. 995-997. , 3 p. (2016)

DOI  REAL WoS Scopus

Szakcikk (Folyóiratcikk) | Tudományos